spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
БРОЙНИ СИСТЕМИ

Условие

Намерете минималната възможна бройна система М при която се решава уравнението: X + Y = Z

Вход: 
На първия ред на стандартния вход е зададен броят N на тестовите примери. Следващите N реда съдържат тестовите примери. Всеки тестов пример се състои от един ред, на който е зададено уравнението: X + Y = Z.

Изход:
За всеки тестов пример изведете на стандартният изход минималната бройната система M, за която се решава уравнението: X + Y = Z.

Ограничения:
1 ≤ N ≤ 100;
2 ≤ М ≤ 36;
1 ≤ Length(X) ≤ 10;
1 ≤ Length(Y) ≤ 10;
1 ≤ Length(Z) ≤ 10.

Примерен вход:
2
01+10=11
52+38=101	

Примерен изход:
2
9

« Предходна страница Решение Въпрос