spoj
Състезание
Задача
J
Наименование
IMAGE

Условие

J. ИЗОБРАЖЕНИЕ
---
Черно-бели изображения се представят като растер с размери N x N (виж фигурата). Напишете програма, която намира максималното лице (измерено в брой пиксели) на правоъгълник от изображението, съставен само от черни пиксели.

Вход: 
Програмата трябва да може да обработва няколко примера при едно изпълнение. На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят T на тестовите примери. Всеки тестов пример започва с ред, на който ще е зададен размерът N на растера. Следват N реда с по един битов низ с дължина N на всеки от тях, представящи самото изображение. Белите пиксели са кодирани с нули, а черните – с единици.

Изход: 
За всеки тестов пример програмата трябва да изведе на отдeлен ред на стандартния изход намереното лице на максимален черен правоъгълник. 

Ограничения: 
5 ≤ N ≤ 2048.

Примерен вход:
1
10
0000000000
0111000000
0011000000
0001010100
0001111110
0000111100
0000111100
0000111100
0000100100
0000100100	

Примерен изход:
16

« Предходна страница Решение Въпрос