spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
CARDS

Условие

A. КАРТИ
---
Петър обича да съставя ребуси с числа. Веднъж открил пачка празни картончета в чекмеджето си и написал по едно цяло число от двете страни на всяко картонче. Подредил картончетата по следния начин:

SUM = X - X + X - X + ... + X - X.

и се замислил каква ли е най-малката възможна стойност на SUM, която може да бъде получена чрез разместване на картончетата в произволен ред (и обръщане на някои от тях на другата страна, ако е необходимо). Напишете програма, която размества картончетата така, че стойността на израза SUM да е минимална. 

Вход: 
Програмата трябва да може да обработва няколко тестови примера при едно изпълнение. На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят T на тестовите примери. На първия ред на всеки тестов пример ще бъде зададено едно четно число N – броят на картончетата в примера, а на i-тия от следващите N реда – двете цели числа ai и bi, които Петър е написал на лицето и на гърба на едно от картончетата.

Изход: 
За всеки тестов пример, на отделен ред на стандартния изход, програмата трябва да изведе намерената минимална възможна сума.

Ограничения: 
2 ≤ N ≤ 100000, N – четно;  
–2000 ≤ ai ≤ 2000, 
–2000 ≤ bi ≤ 2000. 

Примерen вход:		
2
6
-8 12
0 5
7 -3
10 -7
-2 7
1 4
10
70 70
62 73
81 65
59 77
99 40
35 88
80 57
76 67
85 57
53 96	

Примерен изход:
-34
-155	

Обяснение на примера:
В първия тест картончетата могат да се подредят в следния ред:1во, 2ро, 3то, 5то, 4то, 6то  и сумата е: 
(–8) – 5 + (–3) – 7 + (–7) – 4 = –34.
Във втория тест картончетата могат да се подредят в следния ред: 2ро, 1во, 4то, 3то, 5то, 8мо, 6то, 9то, 7мо, 10то, и сумата е: 62 – 70 + 59 – 81 + 40 – 76 + 35 – 85 + 57 – 96 = –155

« Предходна страница Решение Въпрос