spoj
Задача
D
Наименование
angles

Условие

ЪГЛИ
---
Мярка на ъгъл се нарича положително число, получено при измерването на ъгъла с избрана мерна единица. 
Мерната единица за ъгъл е градус (1o). Един градус се подразделя на 60 минути, а една минута – на 60 секунди: 
1o = 60 минути (60') = 60 · 60 секунди (3600") 
1' = 60 секунди (60'') 
Така всеки ъгъл се измерва с градуси, минути и секунди. 
За дадени мерки на два ъгъла α и β може да намерим сбора и разликата на тези мерки. 

Например, да намерим мерките на сбора и разликата на два ъгъла α = 28o 43' и β =20o 58' 38'': 
α + β = 28o 43' + 20o 58' 38'' = 48o 101' 38'' = 49o 41' 38'' 
α - β = 28o 43' - 20o 58' 38'' = 27o 102' 60'' - 20o 58' 38'' = 7o 45' 22'' 
Освен това, за дадена мярка на ъгъл, може да разгледаме половината от тази мярка. Например ъглополовящата на ъгъл α = 121o 13' 0'' го разделя на два ъгъла, всеки от които е равен на α/2; α : 2 = 121o 13' : 2 = 60o 36' 30" (ако секундите не се делят точно на две, се взема цялата част от делението). 

Да се напише програма angles, която пресмята мярката на сбор или разлика на мерките на два дадени ъгъла и извежда мярката на половината от така получения сбор или разлика. 

Вход 
---
От първия ред на стандартния вход се въвеждат шест цели числа, отделени с интервал. Първата тройка числа показват мярката на първия ъгъл в градуси, минути и секунди, втората тройка - мярката на втория ъгъл. От втория ред се въвежда знак '+' или '-' , който показва какво действие ще извършваме с двата ъгъла. 

Изход 
---
На стандартния изход да се изведат три цели числа - мярката на половината сбор или половината разлика в градуси, минути и секунди. 
 
Ограничения 
---
При изваждане на ъгли мярката на първия въведен ъгъл е по-голяма от мярката на втория (α > β). Градусите са цели числа между 0 и 360, включително. Минутите и секундите са цели числа между 0 и 59, включително. Така, най-голямата мярка, която разглеждаме е 360o 59' 59'', а най-малката е 0o 0' 0''.
 
Примерен вход	
28 43 0 20 58 38 
+	

Примерен изход
24 50 49

« Предходна страница Решение Въпрос