spoj
Задача
B
Наименование
zcount

Условие

БРОЙ НА НУЛИТЕ 
---
Едно след друго са написани, без водещи нули, числата 1, 2, 3, ..., n.  Напишете програма zcount, която пресмята колко пъти е използвана цифрата 0 (нула). 

Вход 
От стандартния вход се въвежда стойност на n  –  цяло положително число с най-много 16 цифри.  

Изход 
На стандартния изход да се изведе колко пъти е използвана цифрата 0 при написването на всички цели числа от 1 до n, включително.  

Примери:
-----------------
вход		изход
------------------
 89			 8
101			12
250			45

« Предходна страница Решение Въпрос