spoj
Състезание
Задача
K
Наименование
PALINDROME

Условие

К. PALINDROME
---
Иван и Петър основават нова, високотехнологична компания. Разбира се, една от основните им грижи е изборът на добро име за компанията. Палиндромите, низове които се четат еднакво в двете посоки, са известни с красотата си и много им се иска името на компанията им да е палиндром. За съжаление, не успяват да измислят привлекателно име на компанията, което да е палиндром. Затова биха желали поне телефонният номер на компанията им да бъде палиндром. При това положение компромисното решение е да изберат името на фирмата така, че когато това име се избере с буквите, отпечатани на цифровите клавиши на телефона, резултатът да е телефонен номер, който е палиндром. На стандартна телефонна клавиатура, цифровите клавиши съдържат букви както следва : на клавиш 2: ABC, на клавиш 3: DEF, на клавиш 4: GHI, на клавиш 5: JKL, на клавиш 6: MNO, на клавиш 7: PQRS, на клавиш 8: TUV и на клавиш 9: WXYZ. Напишете програма, която по зададено име на компания да проверява дали полученият от него телефонен номер е палиндром.

Вход: Програмата трябва да може да обработва няколко имена. На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят T на тестовите случаи. Всеки от следващите T реда щe съдържа име, което е низ с дължина най-много 20 знака. Знаците могат да бъдат главни и/или малки латински букви. Всяка малка буква се набира със същия клавиш като съответната голяма.

Изход: За всеки тестов случай, програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход думата YES, ако полученият от името телефонен номер е палиндром или NO, в противен случай.

Примерен вход: 
2
ANBOBNA
iAmACoolCompany

Примерен изход:
YES
NO 

« Предходна страница Решение Въпрос