spoj
Състезание
Задача
F
Наименование
SUMS

Условие

F. SUMS
---
Дадена е редица от N цели числа a1, ..., aN. Резултатът от циклично завъртане на редицата на k стъпки наляво (0 ≤ k ≤ N – 1) е редицата: ak+1, ak+2, …, aN, a1, a2,…, ak. Напишете програма, която да определи колко от редиците, получени като резултат от циклични завъртания на дадената редица наляво, удовлетворяват условието: сумите на първите i числа в редицата да са по-големи или равни на нула за всяко i в интервала [1, N]?

Вход: Програмата трябва да обработва няколко тестови случая, зададени на стандартния вход. Данните за всеки тестов случай са зададени на два реда. На първия от тях е зададено цялото число N – броят на числата в редицата (1 ≤ N ≤ 107) , а на втория – елементите на редицата a1, ...,aN (–1000 ≤ ai ≤ 1000). Входните данни завършват с ред, съдържащ числото 0.

Изход: За всеки тест, програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход едно цяло число – броя на намерените редици, удовлетворяващи поставеното условие.

Примерен вход: 
3
2 2 1
3
-1 1 1
1
-1
0

Примерен изход:
3
2
0 

« Предходна страница Решение Въпрос