spoj
Състезание
Задача
J
Наименование
Пътища

Условие

Задача J. Пътища
---
Даден е квадрат с размери NxN. За достигане от горния ляв до долния десен ъгъл на квадрата, съществуват краен брой решения. Например, при N=1, възможните решения са 2. При N=2, възможните решения са 6.

Напишете програма, която при зададено цяло число N, намира броя на възможните решения. Програмата трябва да обработва няколко тестови примера.

Вход
---
На първия ред във входния файл е зададено число t – брой на тестовите примери. Всеки от следващите редове съдържа едно цяло число N, представляващо размера на мрежата.

Изход
---
За всеки тестов пример в изходния файл се извежда един ред, съдържащ едно цяло положително число – броят възможни пътища за достигане от горния ляв до долния десен ъгъл.

Ограничения
---
0 ≤ N ≤ 30

Примерен вход
---
1
2

Примерен изход
---
6 

« Предходна страница Решение Въпрос