spoj
Състезание
Задача
G
Наименование
X2017

Условие

Задача G. X2017
---
Даден е низ от десетични цифри. Напишете програма, която определя по колко различни начина може да се получи 2017 от четири от дадените цифри, като се разположат в същата последователност, както в началния низ.

Вход
---
От първия ред на стандартния вход се въвежда броят на тестовите примери. Всеки тестов пример се състои от един ред, на който e записан низ от десетични цифри.

Изход
---
За всеки тестов пример да се изведе търсеният брой на отделен ред на стандартния изход.

Ограничения
---
Дължината на низовете е най-много 4000.

Примерен вход 
---
2
352906120127
22001177

Примерен изход
---
4
16 

Обяснение на тестовия пример
---
352906120127
..2.0.1....7
..2.0....1.7
..2.....01.7
.......201.7

« Предходна страница Решение Въпрос