spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
Служители на месеца

Условие

Задача D. Служители на месеца
---
Фики и Киро работят в склад. Работата им е да пренасят кашони от един контейнер в друг. N на брой контейнери са разположени в редица на 1 метър един от друг. Шефът заповядва на Фики и Киро да пренесат кашон от един контейнер в друг във формата "Ni Nj", където i и j са позициите на началния и крайния контейнер. Когато някой от двамата пренесе кашон до който и да е контейнер, той трябва да остане там до следващата заповед.
Там е работата, че и двамата са мързеливи и искат да свършат с минимални усилия. 

Напишете програма, която пресмята минималното разстояние, което Фики и Киро трябва да изминат в метри, за да изпълнят всички заповеди на шефа си. Всяка заповед може да бъде изпълнена само от един от двамата. ачалното разстояние на двамата работници до първия им контейнер е 0.

Вход
---
На първия ред във входния файл е зададено число t – брой на тестовите примери. За всеки тестов пример на първия ред са числата N (брой контейнери) и M (брой заповеди), разделени с интервал. На следващите M реда са заповедите на шефа във формата "Ni Nj", описващи че кашон от контейнер на позиция i трябва да бъде преместен в контейнер на позиция j.

Изход
---
За всеки тестов пример в изходния файл се извежда един ред, съдържащ пресметнатия отговор.

Ограничения
---
1 ≤ N, M ≤ 1000;
1 ≤ i, j ≤ N, i ≠ j.

Примерен вход 
---
1
6 4
2 6
4 3
5 2
3 5

Примерен изход
---
11 

« Предходна страница Решение Въпрос