spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
D2

Условие

Задача C. D2
---
Нека с f(w) означаваме сумата от целите положителни числа х, за които x^2 дели w. Например f(36) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12. Напишете програма, която да може да изчислява f(w).

Вход
---
На първия ред е зададен броят тестове q. Следват q реда, на всеки от които стои по едно число wi.

Изход
---
Да се изведат q реда, като на i-я от тях да се изведе f (wi).

Ограничения
---
1 ≤ w ≤ 10^18
1 ≤ q ≤ 300

Примерен вход
---
2
36
4608

Примерен изход
---
12
124 

« Предходна страница Решение Въпрос