spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
Sum

Условие

Задача C. Сума
---
Дадено е естественото число 𝑛, записът на което в десетична бройна система е 𝑑1,𝑑2 ... 𝑑𝑘. Можем да заменяме произволен брой (от нула до 𝑘 включително) от всяка от неговите цифри с нула и така всеки път получаваме различни числа. Например, ако 𝑛=12345, по този начин можем да получим числата 12045, 10305, 02340, 00340 и още много други, в записа на които могат да участват и водещи нули. Съставете програма Sum, която по зададено естественото число 𝑛, 0 < n < 10^16, пресмята сумата на всички различни числа, които се получават чрез описаната замяна на цифри с нули по всевъзможните начини. Програмата да може да изпълнява няколко теста.

Вход
---
Входните данни се получават от стандартния вход. Всеки ред съдържа по едно естествено число 𝑛 – входът за поредния тестов пример. За край на тестовeте служи числото нула.

Изход
---
Пресметнатата от програмата сума да се изведе на стандартния изход – на нов ред за всеки тестов пример.

Примерен вход 
---
35
504
1357
0

Примерен изход
---
70
1008
10856

« Предходна страница Решение Въпрос