spoj
Състезание
Задача
B
Наименование
Binary-Decimal Palindromes

Условие

Задача B. Двоично-десетични палиндроми
---
Двоично-десетични палиндроми са специални числа, чиито представяния в десетична и двоична бройна система се четат по един и същ начин отпред назад и отзад напред отдясно наляво. Например 0 (0), 1 (1), 9 (1001), 33 (100001), 585 (1001001001), 5071705 (10011010110001101011001) са част от тези числа.

Вход
---
На стандартния вход се задават не повече от 2^5 теста. Всеки тест представлява две числа a и b, задаващи границите на затворен интервал [a, b], 0 ≤ a ≤ b < 2^32.

Изход
---
За всеки тест на отделен ред на стандартния изход извеждайте броя на двоичнодесетичните палиндроми в зададения интервал.

Примерен вход 
---
0 100 

Примерен изход
---
8

« Предходна страница Решение Въпрос