spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
Digit

Условие

Задача A. Цифра
---
Напишете програма, която намира n-тата цифра на числото n^n.

Вход
---
При едно изпълнение програмата трябва да обработва няколко тестови примера. За всеки тестов пример числoтo n e записанo на отделен ред.

Изход
---
За всеки тестов пример трябва да се изведе на отделен ред търсената цифра. Ако числото n^n има по-малко от n цифри да се изведе звездичка *.

Ограничение
--- 
1 < n < 10000.

Пояснение
--- 
цифрите на числото n^n са номерирани отляво надясно, започвайки от 1.

Примерен вход 
---
14
5
2016

Примерен изход
---
8
*
0

« Предходна страница Решение Въпрос