spoj
Задача
D
Наименование
FIZZBUZZ

Условие

Да се напише програма, която по въведен интервал [a..b], да извежда всички числа от интервала, като, ако числото се дели на 3, да се изписва на екрана "fizz", ако числото се дели на 5, да се изписва на екрана "buzz", ако се дели на 3 и на 5, да се изписва "fizzbuzz".

Примерен вход:
1 20

Примерен изход:
1 2 fizz 4 buzz fizz 7 8 fizz buzz 11 fizz 13 14 fizzbuzz 16 17 fizz 19 buzz

« Предходна страница Решение Въпрос