spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
НУЛИ

Условие

ГРУПА C. ЗАДАЧА D. НУЛИ 
---
Учителката на Иванчо му дала за домашна работа да напише в тетрадката си числата от 1 до N, но за да е по-интересно му поставила допълнителна задача да преброи нулите. Помогнете на Иванчо, като напишете програма, която пресмята колко пъти е използвана цифрата нула. 

Вход:
От стандартния вход се въвежда стойност на N, цяло положително число с най-много 16 цифри. 

Изход:
На стандартния изход да се изведе колко пъти е използвана цифрата нула при написването на всички числа от 1 до N, включително. 

Ограничения:
1 ≤ N ≤ 10^16

Примери: 
-----------------
Вход    Изход
------------------
 89     8
101     12
250     45

« Предходна страница Решение Въпрос