spoj
Състезание
Задача
J
Наименование
ВИЕНСКИ КОЛЕЛА

Условие

J. ВИЕНСКИ КОЛЕЛА 
---
Две виенски колела A и B имат a и b кабинки, съответно, и се въртят в противоположни посоки (вж. Фигурата от PDF файла). Абсолютно невъзможно е по време на движение човек да прескочи от една кабинка в друга кабинка на колело в което се вози. Но двете колела са поставени едно до друго по такъв начин, че когато кабинка от едното колело се доближи максимално до кабинка от другото колело, човек може да прескочи от едната в другата. Във всеки един момент точно една кабинка от колело A се сближава с точно една кабинка от колело B. Колелетата се въртят с такава скорост, че в следващия момент се сближават кабинките, съседни на кабинките, които са били близки в предишния момент. На Фигурата, двете кабинки, оцветени в черно са близко една до друга. В следващият момент, двете сиви кабинки ще се доближат една към друга. Ако някой се вози в колело А, може да изчака неговата кабинка да се доближи до кабинка от колело B и да скочи в нея. След това, може да изчака кабинката, в която се намира, да се доближи до кабинка от колело A и да се върне в него.  

Задача 1: В началния момент, палав тийнейджър се намира в една от кабинките на колело А. Като се има предвид броя на кабинките на двете колела (a и b), да се намери броя на различните кабинки на колело А, които той може да посети с помощта на колело B.
 
Задача 2: Известен е броя на кабинките на колело A. Да се намери минималния брой кабинки на колело В, така че тийнейджърът, в която и кабинка на виенско колело A да се намира, да може да се качи във всяка една от останалите кабинки на колело A с помощта на колело B. 

Напишете програма, която решава поставените задачи.  

Вход: Първият ред на стандартния вход съдържа броя на тестовите примери. За всеки тестов пример на един ред са зададени броят a на кабинките на колело A и броят b на кабинките на колело B, разделени с интервал. Данната b се използва само за решаване на Задача 1. 

Изход: За всеки тест, на един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе две естествени числа, разделени с интервал. Първото трябва да е решение на Задача 1, а второто – на Задача 2. 

Ограничения: 20 ≤ a, b ≤ 109. 

Примерен вход:
1 
24 22 

Примерен изход: 
12 23 

« Предходна страница Решение Въпрос