spoj
Състезание
Задача
E
Наименование
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Условие

Задача E. ИЗОБРАЖЕНИЕ 
---
Дадено е многозначно изображение E: N -> 2^N, дефинирано в множеството N на естествените числа, със стойности – множества от естествени числа. За всяко x ϵ N, E(x) e множеството от прости числа, които се получават, като се добави една цифра (по-голяма от 0) отляво на числото x. Например, E(0) и E(2) са празни множества, а E(1) = {11, 31, 41, 61, 71}. Ако X е множество от естествени числа {x1, x2, …, xm}, тогава нека с E(X) да означим множеството E(x1) U E(x2) U … U E(xm) – обединение на m-те множества. Сега можем да дефинираме E^1(X) = E(X),  E^2(X) = E(E^1(X)), а E^k(X) = E(E^(k-1)(X)), за k = 3, 4, .... Напишете програма, която по зададени x и k намира елементите на множеството E^k({x}). 

Вход: Програмата трябва да може да обработи няколко тестови примера. За всеки тестов пример, на един ред на стандартния вход, са зададени числата x и k. 

Изход: За всеки тестов пример, на един ред на стандартния изход, програмата трябва да изведе елементите на търсеното множество, наредени по големина в нарастващ ред. Ако множеството е празно, програмата трябва да изведе 0. 

Ограничения: 2 ≤ x ≤ 1000,  2 ≤ k ≤ 12 

Примерен вход: 
13 2 
22 10 

Примерен изход: 
1613 2113 3313 3613 5113 6113 9613 
0 

« Предходна страница Решение Въпрос