spoj
Състезание
Задача
D
Наименование
БУТИЛКИ

Условие

Задача D. БУТИЛКИ 
---
В съд има W литра вода. Разполагаме с N бутилки с дадени вместимости. Напишете програма, която намира колко най-много бутилки може да напълним догоре, така че съдът да бъде изпразнен изцяло. 

Вход: На първия ред на стандартния вход е зададен броят на тестовете. Данните за всеки тест са зададени на двa реда. На първия от тези редове са зададени вместимостта W на съда и броят N на бутилките. На следващия ред са записани N-те вместимости на бутилките в литри. Възможно е да има бутилки с еднаква вместимост. Всички числа във входа са цели и положителни и отделени едно от друго с интервали. 

Изход: За всеки тестов пример, според реда им във входа, програмата трябва да изведе на нов ред на стяндяртния изход търсения максимален брой. Когато не е възможно да бъдат напълнени бутилки според условието на задачата, програмата трябва да изведе числото 0. 

Ограничения: 0 < W < 100, 0 < N < 300, вместимостта на всяка от бутилките e по-малко от 300 литра.  

Примерен вход:
2 
6 3 
2 5 7 
12 5 
3 6 5 3 6 

Примерен изход: 
0 
3 

« Предходна страница Решение Въпрос