spoj
Състезание
Задача
C
Наименование
ТРОИЧНА СИМЕТРИЧНА

Условие

С. ТРОИЧНА СИМЕТРИЧНА 
---
На далечната планета Трития живеят странни същества. Те имат по три очи, три уши, три крака, три ръце. И логиката им е различна – на въпроси за верността на съждение, освен с Да и Не, те често отговарят и Знам ли. Затова и компютрите им не са двоични, както при нас, а троични. Целите числа на тази планета се представят с три цифри, които според нашите традиции можем да означим със знаците –, 0 и +. Когато цяло число е записано в такава, троично-симетрична, позиционна бройна система като an An-1 An-2 ... A1 A0, тогава ако цифрата Ai е –, тя "внася" в стойността на числото –3^i, ако е + внася 3^i, и внася 0, ако цифрата е 0. Например, троично симетричното число ++–0–+ е десетичното число 3^5 + 3^4 – 3^3 – 3^1 + 3^0 = 243 + 81 – 27 – 3 + 1 = 295, а пък числото –+–0–+ е десетичното число –3^5 + 3^4 – 3^3 – 3^1 + 3^0 = –243 + 81 – 27 – 3 + 1 = 191. Иначе, цивилизацията на тази планета е малко по-развита от нашата, като най-често използваните компютри са 64 тритови (тритът, за разлика от бита, има три различни стойности, съответни на трите цифри на бройната система). Представете си, че трябва да реализирате обичайните аритметични операции събиране и изваждане в тази система. Напишете програма, която по зададени две числа T1 и T2 в троично-симетрична система намира тяхната сума T1 + T2 и разлика T1 – T2. 

Вход: На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят T на тестовите примери, които програмата трябва да обработи. За всеки тестов пример, на два отделни реда, ще бъдат зададени две троични симетрични числа T1 и T2.  

Изход: За всеки тестов пример програмата трябва да изведе по два реда. На първия от тях сумата T1 + T2, а на втория – разлика T1 – T2.
 
Ограничения. Броят на цифрите на всяко от двете числа не надхвърля 63. 

Примерен вход:
2 
++–0–+
–+–0–+ 
++0-++-0- 
+0-0+ 

Примерен изход:
++0-- 
+-00000 
++00-0+00 
++0-0+0-+ 

« Предходна страница Решение Въпрос