spoj
Състезание
Задача
A
Наименование
МОДУЛНО СОРТИРАНЕ

Условие

A. МОДУЛНО СОРТИРАНЕ 
---
Дадена е редица a1, a2, … ,aN от N цели положителни числа и цяло положително число m > 1. Напишете програма, която да сортира редицата в нарастващ ред спрямо остатъка получен при делене на елементите на m. Ако две числа имат еднакъв остатък, тогава по-малкото число трябва да бъде първо.  

Вход: На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят на тестовете. За всеки тестов пример стандартният вход съдържа два реда. На първия ред са числата m и N, a на втория – редицата от цели положителни числа, разделени с интервал. 

Изход: За всеки тестов пример на един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе елементите на сортираната редица, разделени с по един интервал. След последното изведено число не трябва да има интервал. 

Ограничения: N ≤ 1000000, всички останали числа са от тип int. 

Примерен вход: 
2 
4 5  
10 3 2 6 12  
3 6  
3 4 5 10 11 1 

Примерен изход: 
12 2 6 10 3  
3 1 4 10 5 11  

« Предходна страница Решение Въпрос