spoj
Задача
B
Наименование
АРИСТОКРАТИ

Условие

Служителите на биологична лаборатория много обичали своите опитни мишки и в знак на признателност, решили към имената им да добавят аристократични титли (царица, принц и т.н.). Избраните титли трябвало да отразяват родовите връзки между бозайниците. 

Тъй като в лабораторията записвали само коя е майката на новородена мишка, решили и титлите да се предават по майчина линия. По този начин се образували няколко множества (семейства), като всяка мишка принадлежи само на едно семейство.

За да подготвят достатъчно на брой титли, учените се интересуват, колко е максималния брой поколения сред образуваните аристократични семейства.

Изисква се да напишете програма, която по зададени родствени връзки (майка - дете) да изчисли броя поколения в най-дългата родствена линия.

Вход:
На първия ред на входа е зададено числото N (1 <= N <= 1000) - броят родствени връзки между мишките, които трябва да се обработят от програмата. Следващите N реда има двойки цели числа: mother child
където mother е идентификатора на мишката-майка, а child е идентификатора на мишката-дете в картотеката. Числата имат стойност между 1 и 100000 и са уникални за всяка мишка.

Изход:
Програмата трябва да изведе един ред с цяло число - най-голямата дължина на родствена линия. 

Примерен вход:	
6
101 102
102 234
234 932
101 2555
654 655
655 656	

Примерен изход:
4

« Предходна страница Решение Въпрос