spoj
Състезание
Задача
K
Наименование
SOLAR ENERGY DISTRIBUTION SYSTEM

Условие

ЗАДАЧА K. СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЙНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА
---
Иван Иванов планира да инсталира нова фотоволтачина централа за производство на електрическа Иван Иванов планира да инсталира нова фотоволтачина централа за производство на електрическа енергия за къщата си в село Слънце. Той намира в Интернет източник предоставящ му ежедневно 24 часова предварителна информация за слънцегреенето, съдържаща прогнозната енергия (PredictedEnergy) във ватове за квадратен метър. Очакваното количество произведeна електроенергия (ExpectedEnergy) зависи от наличната бройка на слънчевите панели (SolarPanels) и се изчислява по следната формула: 

ExpectedEnergy = (PredictedEnergy * 0.296 - 5.4048) * SolarPanels

Иванов е направил списък на електрическите консуматори в къщата, с информация, колко харчи и колко време работи всеки един от тях. След като един уред бъде включен, той не може да бъде изключен, докато не измине пълното му работно време. Помогнете на Иванов да  определи, кой електрически уред в колко часа да бъде включен, така че да не надхвърля и да използва максимално електроенергията, която панелите произвеждат.

Вход: 
На първия ред е даден броят на соларните панели (SolarPanels). На втория ред са дадени 24 реални числа (за всеки час от денонощието), съдържащи прогнозната енергия (PredictedEnergy) във ватове за квадратен метър (до втория знак след десетичната запетая). На третия ред е даден броя (N) на електрическите консуматори в къщата на Иван Иванов. Следващите N реда съдържат: името на електрическия консуматор (X), ватовете енергия, които уреда консумира за един час (Wx), и времето за неговата работа в часове (Hx).

Изход: 
На първия ред изведете очакваното произведено количество електроенергия за деня. На втория ред изведете оставащото количество електроенергия (разликата между очаквано произведено количество електроенергия и консумираното от електроуредите). Двете числа трябва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Ограничения: 
0 < SolarPanels < 11; 0 < PredictedEnergy < 1000; 0 < N < 11; 0 < Wx < Max (ExpectedEnergy); 0 < Hx < 25.

Примерен вход:
8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 60.00 90.00 120.00 150.00 170.00 183.00 200.00 170.00 140.00 110.00 90.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
RADIO 220 2
LAPTOP 150 2
WASHMACHINE 350 4
MICROWAVE 150 1	

Примерен изход:
3168.12
878.12

Пояснение за примерния вход:
Очаквана енергия: 3168.12	
Оставаща енергия: 878.12
Устройство MICROWAVE от 8:00 до 9:00
Устройство RADIO от 9:00 до 11:00
Устройство WASHMACHINE от 11:00 до 15:00
Устройство LAPTOP от 15:00 до 17:00

« Предходна страница Решение Въпрос