spoj
Състезание
Задача
J
Наименование
SQUARE FENCE

Условие

ЗАДАЧА J. КВАДРАТНА ОГРАДА
---
Пешо Кода си направил градинка с овощни дръвчета, засадени хаотично на отпуснат от приятеля му кмет общински терен, но в точки с целочислени координати на въведена от него правоъгълна координатна система, и сега иска да  направи ограда с квадратна форма така, че всички дръвчета да са във вътрешността на оградата. Страните на оградата трябва да са успоредни на координатните оси, а четирите върха на квадрата да са също в точки с целочислени координати. Разбира се, редно е квадратът да е с минимален периметър. Напишете програма, която да намира периметъра на търсения квадрат. 

На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят T на тестовете. Всеки тест започва с реда, съдържащ броя N на дръвчетата, 0 < N < 10^6. Следват N реда, на всеки от които са зададени x-координата и y-координатата на едно от дръвчетата – цели числа в интервала [-1000,1000].

За всеки тест, програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход периметъра на минималния обхващащ всички дървета квадрат.

Примерен вход:
2
2 
1 1 
1 0
5
1 1
1 2
-1 0
0 0
2 0	

Примерен изход:
12
20

« Предходна страница Решение Въпрос